PRIVACYVERKLARING IMPACT FACTORING, BIZPAY EN DFL FINANCE

In het kader van onze activiteiten verwerken wij, Impact Factoring B.V., BizPay B.V., Dutch Finance Lab B.V. en DFL Finance B.V., persoonsgegevens over u. Wij hebben deze gegevens gekregen van u of van een bedrijf dat diensten voor u heeft verricht of waar u een aankoop heeft gedaan. Dat bedrijf heeft het recht op de betaling in verband met die diensten of aankoop aan ons overgedragen. DFL Finance is de verantwoordelijke voor deze verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt in overeenstemming met deze verklaring.

Welke gegevens verwerken wij over u?
In de meeste gevallen, namelijk wanneer u contactpersoon bent van een onderneming waar wij een vordering op hebben, verwerken wij alleen uw naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres. Indien wij een vordering op u in privé hebben of wanneer u een eenmanszaak heeft, is het mogelijk dat wij ook uw adresgegevens, geboortedatum, bedragen van vorderingen die wij en onze klanten op u hebben, gegevens over uw betaalhistorie, kredietbeoordelingen, uw rekeningnummer en uw kredietlimieten verwerken.

Doel en grond van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens om betaling van de vorderingen die wij op u of uw bedrijf hebben te verkrijgen, alsmede om te beoordelen of wij vorderingen die derden op u hebben, willen overnemen. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen. Zonder uw contactgegevens en financiële gegevens kunnen wij immers geen betaling verkrijgen of een inschatting maken van uw kredietwaardigheid.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een overeenkomst: de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die u, uw bedrijf of een derde met ons heeft te kunnen uitvoeren; en
  • Gerechtvaardigd belang: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, bijvoorbeeld voor het verbeteren van onze diensten.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve om informatie te verkrijgen over uw kredietwaardigheid van kredietverzekeraars en informatiebureaus en indien wij binnen de door ons gestelde termijnen geen betaling van u ontvangen. In dat geval zullen wij onze vordering op u overdragen aan een deurwaarder, waarbij wij mogelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zullen verstrekken. We kunnen ook persoonsgegevens aan onze financiers verstrekken, bijvoorbeeld indien wij vorderingen aan hen verpanden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop derden met door ons verstrekt informatie omgaan en dit valt buiten deze privacy verklaring.

Wij werken samen met derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie en kunnen daarom informatie delen met deze derden. Deze landen kunnen wetgeving hebben die minder bescherming biedt voor persoonsgegevens dan de wetgeving in de Europese Unie. We zullen passende waarborgen in lijn met de Europese standaarden nemen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden, bijvoorbeeld door middel van passende contractuele afspraken. Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens of de passende waarborgen die wij nemen, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bescherming van informatie
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en werken wij met een beveiligde en afgeschermde online omgeving.

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. In geen geval zullen uw gegevens langer dan twee jaar worden bewaard.

Uw rechten
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen, af te schermen of om de verwerking door ons te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Tot slot kunt u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het mailadres info@dutchfinancelab.nl, of per post via DFL Finance B.V., Meidoornkade 12, 3992AE Houten.